Bell Schedules

Minimum Day Calendar
Description / Period Start Time End Time Length
All Grade Levels 8:10 AM 11:40 AM 210 min
Lunch 11:00 AM 11:20 AM 20 min
Classroom 11:20 AM 11:40 AM 20 min
Kindergarten Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Drop off/ Classrooms open ( Do not drop off children before 8 AM) 8:00 AM 8:10 AM 10 min
Instruction 8:15 AM 10:40 AM 145 min
Morning Recess 10:40 AM 11:00 AM 20 min
Lunch 11:00 AM 11:20 AM 20 min
Instruction 11:20 AM 12:15 PM 55 min
Afternoon Recess 12:15 PM 12:30 PM 15 min
Instruction 12:30 PM 1:40 PM 70 min
Dismissal 1:40 PM
Grades 1st-6th Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Drop off/ Classrooms open (Do not drop off students before 7:50am) 8:00 AM 8:10 AM 10 min
Attendance/Announcements 8:10 AM 8:30 AM 20 min
Math Instruction 8:30 AM 9:45 AM 75 min
Morning Recess (1st-6th) 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Instruction 10:00 AM 11:00 AM 60 min
Lunch, Grades (1st-6th) 11:00 AM 11:20 AM 20 min
Lunch Recess 11:20 AM 11:40 AM 20 min
Instruction 11:40 AM 1:30 PM 110 min
Afternoon Recess (1st-3rd) (4-6 Optional) 1:30 PM 1:45 PM 15 min
Instruction 1:35 PM 3:10 PM 95 min
Dismissal 3:10 PM